ძირითადი საშუალებები

ყოველდურად აკონტროლე შენი ძირითადი საშულებები - თვალი ადევნე ინვენტარის ცვეთას და საბალანსო ღირებულებას 

სცადე უფასოდ

ძირითადი საშუალებები

ყოველდურად აკონტროლე შენი ძირითადი საშულებები - თვალი ადევნე ინვენტარის ცვეთას და საბალანსო ღირებულებას 

სცადე უფასოდ

ზუსტად იცი რა ძირითად საშუალებებს ფლობ

ბალანსში გაქვს შენი ინვენტარის შესახებ სრული ინფორმაცია ერთ ცნობარში. თითოეული ძირითადი საშუალების ბარათზე ხედავ:

  • შეძენისა და საბალანსო ღირებულებებს
  • შეძენისა და ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღებს
  • სასარგებლო გამოყენების ვადას
  • დაგროვებულ ცვეთის თანხას
  • მასზე პასუხისმგებელ თანამშრომელსა და განთავსების ადგილს

ნებისმიერ მომენტში იცი აქტივის ზუსტი საბალანსო ღირებულება

ირჩევ შენთვის მისაღებ ცვეთის მეთოდს და ბალანსი დღეების სიზუსტით ითვლის ცვეთას. ძირითადი საშუალების ყიდვისას შეგიძლია ჯერ მარაგად აღრიცხო და მხოლოდ რეალურად ამუშავების შემდეგ დაუდგინო ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამა ამ პერიოდიდან დაიწყებს ცვეთის დარიცხვას.

მინიმალურ დროს ხარჯავ ძირითადი საშუალებების შესყიდვასა და აღრიცხვაზე

ბალანსში შეგიძლია მარტივად - მიღებული ზედნადებების საფუძველზე, შეისყიდო ძირითადი საშუალებები. შესყიდულ ინვენტარს აღრიცხავ კატეგორიების მიხედვით. ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ ძირითად საშუალებისთვის კატეგორიის არჩევით ამ აქტივს ავტომატურად მიეთითება შესაბამისი სააღრიცხვო პარამეტრები.

სრული ინფორმაცია ყველა ძირითად საშუალებაზე

რეპორტებში ხედავ თითოეული ძირითადი საშუალების თავდაპირველ და ახლანდელ ღირებულებას კაპიტალიზებადი ხარჯების გათვალისწინებით, ცვეთის დაგროვილ თანხას, ექსპლუატაციაში შესვლის პერიოდსა და გამოყენების ბოლო ვადას.