ინტეგრაციის პროტოკოლი

Balance Exchange სერვისისაღწერა

ვერსია 1.6

რელიზი 1.2.8.20

 

სარჩევი

ვებ-სერვისებისგამოყენება. 2

Clients - მყიდველები. 4

Clients agreements - მყიდველებისხელშეკრულებები. 5

Vendors - მომწოდებლები. 6

Vendors agreements - მომწოდებლებისხელშეკრულებები. 7

Employees - თანამშრომლები. 8

Fixed assets - ძირითადისაშუალებები. 9

Items - ნომენკლატურა. 10

Typical operations - ტიპიურიოპერაციები. 11

შესყიდვა. 12

რეალიზაცია. 15

მყიდველისშეკვეთა. 18

ფასები. 20

ნაშთები. 21

მომწოდებლებისდავალიანება. 22

მყიდველებისდავალიანება. 23

ვებ-სერვისებისაღწერაპროგრამაში. 24

მეთოდები. 26

ძებნისაწყობები. 29

Guid უნიკალურიიდენტიფიკატორებისგენერირება. 30

დეფოლტშევსებები. 31

ტიპებისაღწერა. 32

List - ჩამონათვალი. 33

ვებ-სერვისების გამოყენება

Balance Exchange სერვისით შესაძლებელია ცნობარების, დოკუმენტების და ტიპიური ოპერაციების გაცვლა ბალანსში.

ვებ-სერვისის გამოძახება ხდება ფორმატით:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/<URLtemplate>

დაპაბლიშებული ბაზის სახელი უნდა იყოს: Balance_Exchange

<ServerIPaddress> - სერვერის მისამართი, სადაც ხდება ბალანსის ბაზის პუბლიკაცია.

<URLtemplate> - აღნიშნავს გაცვლის ობიექტს.

„ბალანსში“ ვებ-სერვისებით გაცვლის ფუნქციონალის გამოსაყენებლად, საჭიროა პროგრამაში გაცვლის გამოყენების ჩართვა:

 • ჩანართი „ადმინისტრირება“
 • „მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები“
 • ალამი „WS გაცვლის გამოყენება“

 

Clients - მყიდველები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

გაყიდვები > მყიდველები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

PATCH-ის დროს

 

 

Name

დასახელება

String (150)

 

 

დიახ

 

Group

ჯგუფი

Catalog

მყიდველი

 

 

FullName

სრულიდასახელება

String (150)

 

Name მნიშვნელობისმიხედვით

 

ID

ს/ნ

String (50)

 

 

დიახ

 

LegalForm

სამართლებრივიფორმა

List

სამართლებრივიფორმები

„შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება“

 

Currency

ვალუტა

Catalog

ვალუტა

აღრიცხვის ვალუტა

 

VATType

დღგ-ითდაბეგვრა

List

დღგ-ითდაბეგვრისტიპები

„დღგ-ისგადამხდელი“

 

ByAgreements

ანგარიშსწორებახელშეკრულებებისმიხედვით

Boolean

 

false

 

MainAgreement

ძირითადი ხელშეკრულება

Catalog

მყიდველის ხელშეკრულება

„ძირითადი ხელშეკრულება“

 

 

 

ReceivablesAccount

ანგარიშსწორებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

AdvancesAccount

ავანსებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

VATArticle

დღგ-ისმუხლი

Catalog

დღგ-ისმუხლი

VATType მნიშვნელობისმიხედვით

 

LegalAddress

იურიდიულიმისამართი

String (150)

 

 

 

PhysicalAddress

ფაქტიურიმისამართი

String (150)

 

 

 

Phone

ტელეფონი

String (150)

 

 

 

Fax

ფაქსი

String (150)

 

 

 

Email

ელექტრონულიფოსტა

String (255)

 

 

 

PostAddress

საფოსტომისამართი

String (Indefinite)

 

 

 

AdditionalInformation

დამატებითიინფორმაცია

String (Indefinite)

 

 

 

Country

ქვეყანა

Catalog

მსოფლიოსქვეყნები

„საქართველო“

 

BankAccount

საბანკოანგარიში

String (50)

საბანკო ანგარიშის ნომერი

 

 

 

 

 

 

 

Clients agreements - მყიდველების ხელშეკრულებები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsAgreements

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

გაყიდვები > მყიდველები > ვებ-სერვისების აღწერა;

ცნობარი - მყიდველების ხელშეკრულებები

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

PATCH-ის დროს

 

 

Name

დასახელება

String (150)

 

 

დიახ

 

Owner

მფლობელი

Catalog

მყიდველი

 

დიახ

 

Currency

ვალუტა

Catalog

ვალუტა

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

Number

ნომერი

String (30)

 

 

 

 

Date

თარიღი

Date

 

მიმდინარე თარიღი

 

 

Comments

კომენტარები

String (Indefinite)

 

 

 

 

StartDate

მოქმედების დაწყების თარიღი

Date

 

 

 

 

 

EndDate

მოქმედების დასრულების თარიღი

Date

 

 

 

 

 

VATType

დღგ-ითდაბეგვრა

List

დღგ-ითდაბეგვრისტიპები

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

ReceivablesAccount

ანგარიშსწორებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

AdvancesAccount

ავანსებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

VATArticle

დღგ-ისმუხლი

Catalog

დღგ-ისმუხლი

VATType მნიშვნელობის მიხედვით.

თუ VATType არ გადმოეცემა, Owner მნიშვნელობის მიხედვით.

 

 

 

 

 

Vendors - მომწოდებლები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Vendors

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

შესყიდვები > მომწოდებლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

PATCH-ის დროს

 

 

Name

დასახელება

String (150)

 

 

დიახ

 

Group

ჯგუფი

Catalog

მომწოდებელი

 

 

FullName

სრულიდასახელება

String (150)

 

Name მნიშვნელობისმიხედვით

 

ID

ს/ნ

String (50)

 

 

დიახ

 

LegalForm

სამართლებრივიფორმა

List

სამართლებრივიფორმები

„შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოება“

 

Currency

ვალუტა

Catalog

ვალუტა

აღრიცხვის ვალუტა

 

VATType

დღგ-ითდაბეგვრა

List

დღგ-ითდაბეგვრისტიპები

„დღგ-ისგადამხდელი“

 

ByAgreements

ანგარიშსწორებახელშეკრულებებისმიხედვით

Boolean

 

false

 

MainAgreement

ძირითადი ხელშეკრულება

Catalog

მომწოდებლის ხელშეკრულება

„ძირითადი ხელშეკრულება“

 

 

 

PayablesAccount

ანგარიშსწორებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

AdvancesAccount

ავანსებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

ReverseChargeVATAccount

უკუდაბეგვრის დღგ-ის ანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

 

 

PersonalIncomeTax

საშ. გად.-ის გათვალისწინება

Boolean

 

false

 

PersonalIncomeTaxRate

საშ. გად.-ის განაკვეთი

Catalog

საშ. გად.-ის განაკვეთი

 

 

 

 

ItemComplianceType

ნომენკლატურების შესაბამისობა

List

ნომენკლატურების შესაბამისობა

„დასახელებების მიხედვით“

 

 

 

LegalAddress

იურიდიულიმისამართი

String (150)

 

 

 

 

 

PhysicalAddress

ფაქტიურიმისამართი

String (150)

 

 

 

Phone

ტელეფონი

String (150)

 

 

 

Fax

ფაქსი

String (150)

 

 

 

Email

ელექტრონულიფოსტა

String (255)

 

 

 

PostAddress

საფოსტომისამართი

String (Indefinite)

 

 

 

AdditionalInformation

დამატებითიინფორმაცია

String (Indefinite)

 

 

 

RecoverableVATAccount

ჩასათვლელი დღგ-ს ანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

 

 

Country

ქვეყანა

Catalog

მსოფლიოსქვეყნები

„საქართველო“

 

WaybillComplianceType

სზ შესაბამისობის კონტროლის ტიპი

List

სზშესაბამისობისკონტროლისტიპი

„ავტომატური“

 

BankAccount

საბანკოანგარიში

String (50)

საბანკო ანგარიშის ნომერი

 

 

 

 

 

Vendors agreements - მომწოდებლების ხელშეკრულებები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsAgreements

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

შესყიდვები > მომწოდებლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

ცნობარი - მომწოდებლების ხელშეკრულებები

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

PATCH-ის დროს

 

 

Name

დასახელება

String (150)

 

 

დიახ

 

Owner

მფლობელი

Catalog

მომწოდებელი

 

დიახ

 

Currency

ვალუტა

Catalog

ვალუტა

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

Number

ნომერი

String (30)

 

 

 

 

Date

თარიღი

Date

 

მიმდინარე თარიღი

 

 

Comments

კომენტარები

String (Indefinite)

 

 

 

 

PersonalIncomeTax

საშ. გად.-ის გათვალისწინება

Boolean

 

Owner მნიშვნელობის მიხედვით (თუ არ გადმოეცემა PersonalIncomeTaxRate)

 

PersonalIncomeTaxRate

საშ. გად.-ის განაკვეთი

Catalog

საშ. გად.-ის განაკვეთი

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

StartDate

მოქმედების დაწყების თარიღი

Date

 

 

 

 

 

EndDate

მოქმედების დასრულების თარიღი

Date

 

 

 

 

 

VATType

დღგ-ითდაბეგვრა

List

დღგ-ითდაბეგვრისტიპები

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

PayablesAccount

ანგარიშსწორებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

AdvancesAccount

ავანსებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

ReverseChargeVATAccount

უკუდაბეგვრისდღგ-ისანგარიში

Account

 

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

RecoverableVATAccount

ჩასათვლელიდღგ-სანგარიში

Account

 

Owner მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

IncomeTaxObject

მოგებისგადასახადითდაბეგვრისობიექტი

Catalog

მოგებისგადასახადითდაბეგვრისობიექტები

 

 

 

 

IndicateIncomeTaxObject

მიეთითოსდაბეგვრისობიექტიმოგებისგადასახადისმიხედვით

Boolean

 

false

 

 

 

 

 

 

Employees - თანამშრომლები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Employees

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

ხელფასი > თანამშრომლები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

PATCH-ის დროს

 

 

Name

დასახელება

String (150)

 

 

დიახ

 

Group

ჯგუფი

Catalog

თანამშრომელი

 

 

 

ID

პირადინომერი

String (12)

 

 

დიახ

 

 

LegalAddress

იურიდიულიმისამართი

String (150)

 

 

 

 

PhysicalAddress

ფაქტიურიმისამართი

String (150)

 

 

 

 

PhoneNumber

ტელეფონი

String (150)

 

 

 

 

Fax

ფაქსი

String (150)

 

 

 

 

Email

ელექტრონულიფოსტა

String (255)

 

 

 

 

 

PostAddress

საფოსტომისამართი

String (Indefinite)

 

 

 

 

 

Other

სხვა

String (Indefinite)

 

 

 

 

 

Sex

სქესი

List

ფიზიკურიპირისსქესი

 

 

 

 

BirthDate

დაბადებისთარიღი

Date

 

 

 

 

 

HireDate

მიღებისთარიღი

Date

 

 

დიახ

 

 

DismissalDate

გათავისუფლებისთარიღი

Date

 

 

 

 

 

Condition

მდგომარეობა

List

თანამშრომლებისმდგომარეობა

„მიღებულია სამუშაოზე“

 

 

 

Country

რეზიდენტობისქვეყანა

Catalog

მსოფლიოსქვეყნები

„საქართველო“

 

 

 

BankAccount

საბანკოანგარიში

String (50)

საბანკო ანგარიშის ნომერი

 

 

 

 

Department

დეპარტამენტი

Catalog

დეპარტამენტი

 

დიახ

 

 

Position

თანამდებობა

Catalog

თანამდებობა

 

 

 

 

AccrualType

დარიცხვა

Catalog

დარიცხვებიდადაკავებები

ძირითადი დარიცხვის ტიპი

 

 

 

AccrualGrossAmount

თანხა გროსი

Number (13/2)

 

 

 

 

 

DeductionType

დაკავება

Catalog

დარიცხვებიდადაკავებები

 

 

 

 

DeductionGrossAmount

თანხაგროსი

Number (13/2)

 

 

 

 

 

TaxPreference

გამოქვითვაგამოიყენება

Date

 

 

 

 

 

PreferenceRate

გამოქვითვისპროცენტი

Number (3/0)

 

 

 

 

 

PreferenceAmount

გამოქვითვისთანხა

Number (13/2)

 

 

 

 

 

PreviousIncome

შემოსავალიწინასამუშაოადგილიდან

Number (13/2)

 

 

 

 

 

 

 

Fixed assets - ძირითადი საშუალებები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/FixedAssets

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

ძირითადი საშუალებები > ძირითადი საშუალებები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

PATCH-ის დროს

 

 

Name

დასახელება

String (150)

 

 

დიახ

 

Group

ჯგუფი

Catalog

ძირითადი საშუალება

 

 

 

Description

აღწერა

String (150)

 

 

 

 

 

AssetNumber

საინვენტარონომერი

String (25)

 

 

 

 

 

Insured

დაზღვეულია

Boolean

 

false

 

 

 

WarrantyReceived

მიღებულიაგარანტია

Boolean

 

false

 

 

Category

კატეგორია

Catalog

ძირითადისაშუალებებისკატეგორია

 

 

 

Lease

ლიზინგი

List

ლიზინგისმდგომარეობა

 

 

 

LeaseDate

ლიზინგისთარიღი

Date

 

 

 

 

AssetAccount

აღრიცხვისანგარიში

Account

 

Category მნიშვნელობის მიხედვით

დიახ

 

 

DepreciationAccount

ამორტიზაციისანგარიში

Account

 

Category მნიშვნელობის მიხედვით

 

 

 

ExpensesAccount

ხარჯებისანგარიში

Account

 

Category მნიშვნელობის მიხედვით

 

 

 

State

სტატუსი

List

ძირითადისაშუალებისსტატუსები

„აქტიური“

 

 

 

ServiceStartDate

ექსპლუატაციაშიშესვლისთარიღი

Date

 

 

 

 

 

TaxGroup

საგადასახადოჯგუფი

Catalog

ძს-სსაგადასახადოჯგუფები

Category მნიშვნელობის მიხედვით

დიახ

 

 

OwnershipType

საკუთრებისფორმა

List

ძირითადისაშუალებებისსაკუთრებისფორმები

 

 

 

 

Model

მოდელი

String (100)

 

 

 

 

 

ReleaseDate

გამოშვების (აშენების) თარიღი

Date

 

 

 

 

 

PurchaseDate

შესყიდვისთარიღი

Date

 

მიმდინარე თარიღი

 

 

 

PurchasePrice

შესყიდვისღირებულება

Number (13/2)

 

 

 

 

 

WriteOffDate

ჩამოწერისთარიღი

Date

 

 

 

 

 

Department

დეპარტამენტი

Catalog

დეპარტამენტი

 

 

 

 

Warehouse

ადგილმდებარეობა (საწყობი)

Catalog

საწყობი

 

 

 

 

ResponsiblePerson

პასუხისმგებელიპირი

Catalog

თანამშრომელი

 

 

 

 

DepreciationStartDate

ამორტიზაციისდაწყებისთარიღი

Date

 

 

 

 

 

DepreciationMethod

ამორტიზაციისდარიცხვისმეთოდი

List

ამორტიზაციისდარიცხვისმეთოდები

 

 

 

 

ResidualValue

სალიკვიდაციოღირებულება

Number (13/2)

 

 

 

 

 

UsefulLife

გამოყენებისვადა (თვე)

Number (4/0)

 

 

 

 

 

Analytics1

ანალიტიკა 1

Analytics

ExpensesAccountAnalytics

 

 

 

 

Analytics2

ანალიტიკა 2

Analytics

ExpensesAccountAnalytics

 

 

 

 

Analytics3

ანალიტიკა 3

Analytics

ExpensesAccountAnalytics

 

 

 

 

Analytics4

ანალიტიკა 4

Analytics

ExpensesAccountAnalytics

 

 

 

 

Items - ნომენკლატურა

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Items

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

საწყობი > ნომენკლატურა > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

PATCH-ის დროს

 

 

Name

დასახელება

String (150)

 

 

დიახ

 

Group

ჯგუფი

Catalog

ნომენკლატურა

 

 

 

InternalArticle

არტიკული

String (12)

 

 

 

 

 

Unit

ზომ. ერთეული

Catalog

ზომისერთეულისკლასიფიკატორი

„ცალი“

 

 

ItemType

ნომენკლატურისტიპი

List

ნომენკლატურისტიპები

„საქონელი“

 

 

Weight

წონა

Number (12/3)

 

 

 

 

VATRate

დღგ-ისგანაკვეთი

Catalog

დღგ-ისგანაკვეთი

„ჩვეულებრივი“

 

 

InventoriesAccount

მარაგებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

 

 

ExpensesAccount

ხარჯებისაღრიცხვისანგარიში (მომსახურების)

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

 

 

RevenuesAccount

შემოსავლებისაღრიცხვისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

 

 

CostsAccount

ხარჯებისაღრიცხვისანგარიში (საქონლის)

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

 

 

VATPayableAccount

დარიცხულიდღგ-ისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

 

 

 

ImportTaxRate

იმპორტისგანაკვეთი

Catalog

იმპორტისგანაკვეთი

 

 

 

 

Barcode

შტრიხკოდი

String (200)

 

 

 

 

 

FullName

სრულიდასახელება

String (150)

 

Name მნიშვნელობისმიხედვით

 

 

 

VATArticle

დღგ-ისმუხლი

Catalog

დღგ-ისმუხლი

1. „მიწოდება კომპენსაციით“

2. თუ მუხლის განაკვეთი არ ემთხვევა VATRate-ს, VATRate მნიშვნელობის მიხედვით

 

 

 

OwnProduction

საკუთარიწარმოებისპროდუქტი

Boolean

 

false

 

 

 

ProductionAccount

წარმოების

Account

 

 

 

 

 

UnitCost

ტარიფი

Number (13/2)

 

 

 

 

 

LoadingPerVehicle

ტევადობაერთტრანსპორტზე

Number (13/2)

 

 

 

 

 

Price

ფასი

Number (11/4)

არაუარყოფითი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: Packages

 

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

Package

დასახელება

String (150)

 

 

 

Coefficient

კოეფიციენტი

Number (7/3)

 

 

 

 

 

Typical operations - ტიპიური ოპერაციები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/TypicalOperations/{TemplateCode}

პარამეტრი TemplateCode არის შაბლონის კოდი.

ტიპები, დეფოლტ შევსებები და აუცილებელი ველები დამოკიდებულია შაბლონზე.

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან:

ოპერაციები > ტიპიური ოპერაციები > ვებ-სერვისების აღწერა;

სასურველი შაბლონის არჩევის შემდეგ, გენერირდება სერვისის მისამართი და აღწერა.

 

შესყიდვა

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Purchase

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

შესყიდვები > შესყიდვა > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

 

 

 

Date

თარიღი

Date

 

დიახ

 

OperationType

ოპერაციისტიპი

List

შესყიდვის ოპერაციის ტიპები

„შესყიდვა მომწოდებლისგან“

 

Branch

ფილიალი

Catalog

ფილიალი

ძირითადი ფილიალი

დიახ

 

Warehouse

საწყობი

Catalog

საწყობი

ძირითადი საწყობი

Item არის საქონელი

 

Vendor

მომწოდებელი

Catalog

მომწოდებელი

 

დიახ

 

Agreement

ხელშეკრულება

Catalog

მომწოდებლისხელშეკრულება

Vendor მნიშვნელობის მიხედვით

 

AmountIncludesVAT

თანხაშეიცავსდღგ-ის

Boolean

true

 

PriceType

ფასისტიპი

Catalog

ფასისტიპი

ძირითადი ფასის ტიპი

 

Currency

ვალუტა

Catalog

ვალუტა

1. Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

2. აღრიცხვის ვალუტა

 

CurrencyRate

კურსი

Number (2/13)

მიმდინარე კურსი

 

VendorAccount

მომწოდებლისანგარიში

Account

 

Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

დიახ

 

AdvancesAccount

ავანსისანგარიში

Account

 

Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

შევსებულია ცხრილი: AdvancesPaid

 

ReverseChargeVATAccount

უკუდაბეგვრისდღგ-ისანგარიში

Account

 

Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

VATType = „უკუდაბეგვრის დღგ“

 

IncludeWithholdingTax

საშ. გად.-ისგათვალისწინება

Boolean

false

თუ OperationType = „შესყიდვა იმპორტით“, მაშინ ყოველთვის false

 

Comments

კომენტარები

String (Indefinite)

 

 

AdvanceHolder

ანგარიშვალდებულიპირი

Catalog

თანამშრომელი

 

 

AdvanceHolderAccount

ანგარიშვალდებულისანგარიში

Account

დეფოლტ ანგარიში

OperationType = „შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ“

 

VATType

დღგ-ითდაბეგვრა

List

დღგ-ითდაბეგვრისტიპები

1. Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით;

2. თუ OperationType = „შესყიდვა იმპორტით“, მაშინ „იმპორტი“

 

ReceivableVATAccount

დღგ-ისანგარიში

Account

Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

VATType = „დღგ-ის გადამხდელი“ ან „უკუდაბეგვრის დღგ“

 

WithholdingTaxExpenseAccount

საშემოსავლოსხარჯისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

IncludeWithholdingTax = true და WithholdingTaxAccount შევსებულია

 

WithholdingTaxAccount

გადასახდელისაშემოსავლოგადასახადისანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

IncludeWithholdingTax = true და OperationType = „შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ“

 

PrimaryDocument

პირველადიდოკუმენტი

String (50)

 

 

RevenuesAndExpensesAnalytics

შემოსავალ-ხარჯებისანალიტიკა

Catalog

შემოსავალ-ხარჯებისანალიტიკა

 

 

Department

დეპარტამენტი

Catalog

დეპარტამენტი

ძირითადი დეპარტამენტი

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: AdvancesPaid

 

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Default value

Required

 

AdvanceDate

ავანსისთარიღი

Date

 

 

AmountInCurrency

ვალ. თანხა

Number (13/2)

Amount მნიშვნელობის მიხედვით

Amount = 0

 

Amount

თანხა

Number (13/2)

AmountInCurrency მნიშვნელობის მიხედვით

AmountInCurrency = 0

 

CurrencyRate                              

კურსი                       

Number (6/4)

1. AmountInCurrency, Amount მნიშვნელობის მიხედვით, თუ ორივე შევსებულია.

2. მიმდინარე კურსი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: Others

 

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

Description

შინაარსი

String (1024)

 

დიახ

 

Amount

თანხა

Number (13/2)

 

დიახ

 

VATRate

დღგ-ისგანაკვეთი

Catalog

დღგ-ის განაკვეთი

1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“

2. „ჩვეულებრივი“

 

WithholdingTaxRate

საშ. გად.-ისგანაკვეთი

Catalog

საშ. გად.-ისგანაკვეთი

თუ IncludeWithholdingTax = true, Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

 

AccountNumber

აღრიცხვისანგარიში

Account

 

დიახ

 

Analytics1

ანალიტიკა 1

Analytics

AccountNumberAnalytics

 

 

Analytics2

ანალიტიკა 2

Analytics

AccountNumberAnalytics

 

 

Analytics3

ანალიტიკა 3

Analytics

AccountNumberAnalytics

 

 

Analytics4

ანალიტიკა 4

Analytics

AccountNumberAnalytics

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: Items

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

Item

ნომენკლატურა

Catalog

ნომენკლატურა

 

დიახ

 

Unit

ერთ.

Catalog

ზომისერთეული, ზომისერთეულისკლასიფიკატორი

Item მნიშვნელობის მიხედვით

 

Quantity

რაოდენობა

Number (12/3)

 

1

 

Price

ფასი

Number (11/4)

 

1. Item მნიშვნელობის მიხედვით

2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით

ფასი არ არის დადგენილი და Amount=0

 

Amount

თანხა

Number (13/2)

 

Price, WithholdingTaxRate, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით

Price = 0

 

WithholdingTaxRate

საშ. გად.-ისგანაკვეთი

Catalog

საშ. გად.-ისგანაკვეთი

თუ IncludeWithholdingTax = true, Vendor/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

 

VATRate

დღგ-ისგანაკვეთი

Catalog

დღგ-ის განაკვეთი

1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“

2. Item მნიშვნელობის მიხედვით

3. „ჩვეულებრივი“

 

AccountNumber

აღრიცხვისანგარიში

Account

 

Item მნიშვნელობის მიხედვით

დიახ

 

Analytics1

ანალიტიკა 1

Analytics

AccountNumberAnalytics

 

 

Analytics2

ანალიტიკა 2

Analytics

AccountNumberAnalytics

 

 

Analytics3

ანალიტიკა 3

Analytics

AccountNumberAnalytics

 

 

Analytics4

ანალიტიკა 4

Analytics

AccountNumberAnalytics

 

 

 

 

რეალიზაცია

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Sale

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

გაყიდვები > რეალიზაცია > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

 

 

 

Date

თარიღი

Date

 

დიახ

 

Branch

ფილიალი

Catalog

ფილიალი

ძირითადი ფილიალი

დიახ

 

Department

დეპარტამენტი

Catalog

დეპარტამენტი

ძირითადი დეპარტამენტი

 

 

 

Warehouse

საწყობი

Catalog

საწყობი

ძირითადი საწყობი

დიახ

 

 

Client

მყიდველი

Catalog

მყიდველი

 

დიახ

 

Agreement

ხელშეკრულება

Catalog

მყიდველის ხელშეკრულება

Client მნიშვნელობის მიხედვით

 

AmountIncludesVAT

თანხაშეიცავსდღგ-ის

Boolean

true

 

PriceType

ფასისტიპი

Catalog

ფასისტიპი

1. Client მნიშვნელობის მიხედვით

2. ძირითადი ფასის ტიპი

 

Currency

ვალუტა

Catalog

ვალუტა

1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

2. აღრიცხვის ვალუტა

 

CurrencyRate

კურსი

Number (2/13)

მიმდინარე კურსი

 

ReceivablesAccount

მყიდველის ანგარიში

Account

 

Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

დიახ

 

AdvancesAccount

ავანსისანგარიში

Account

 

Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

შევსებულია ცხრილი: AdvancesPaid

 

Comments

კომენტარები

String (Indefinite)

 

 

VATExpenseAccount

დღგ - ფინანსური ხარჯის ანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

DoesNotAffectReceivables = true, ან

VATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „სხვაობა ერთობლივი შემოსავლისა და გამოქვითვების თანხებს შორის“

 

DifferenceAccount

სხვაობის ანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

DoesNotAffectReceivables = true და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „სხვაობა ერთობლივი შემოსავლისა და გამოქვითვების თანხებს შორის“

 

ReceivablesWriteoffAccount

დავალიანების გადაფარვის ანგარიში

 

 

დეფოლტ ანგარიში

VATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და DoesNotAffectReceivables = false

 

 

VATArticle

დღგ-ისმუხლი

Catalog

დღგ-ისმუხლი

1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

2. „მიწოდება კომპენსაციით“

 

 

 

DoesNotAffectReceivables

არ აისახება ანგარიშსწორების ანგარიშზე

Boolean

 

false

 

 

 

PrimaryDocument

პირველადიდოკუმენტი

String (50)

 

 

RevenuesAndExpensesAnalytics

შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა

Catalog

შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა

 

 

 

 

SubjetToIncomeTax

იბეგრება მოგების გადასახადით

Boolean

 

თუ VATArticle = „მიწოდება კომპენსაციის გარეშე“ და პერიოდისთვის მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია „განაწილებული მოგება“, მაშინ true

 

 

 

IncomeTaxType

მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი

Catalog

მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტები

„საქონლის/მომსახურების უსასყიდლო მიწოდება“

SubjetToIncomeTax = true

 

 

CapitalAccount

კაპიტალის ანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

SubjetToIncomeTax = true

 

 

IncomeTaxAccount

მოგების გადასახადის ანგარიში

Account

 

დეფოლტ ანგარიში

SubjetToIncomeTax = true

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: AdvancesPaid

 

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Default value

Required

 

AdvanceDate

ავანსისთარიღი

Date

 

 

AmountInCurrency

ვალ. თანხა

Number (13/2)

Amount მნიშვნელობის მიხედვით

Amount = 0

 

Amount

თანხა

Number (13/2)

AmountInCurrency მნიშვნელობის მიხედვით

AmountInCurrency = 0

 

CurrencyRate                              

კურსი                       

Number (6/4)

1. AmountInCurrency, Amount მნიშვნელობის მიხედვით, თუ ორივე შევსებულია.

2. მიმდინარე კურსი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: Others

 

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

Description

შინაარსი

String (1024)

 

დიახ

 

Amount

თანხა

Number (13/2)

 

დიახ

 

VATArticle

დღგ-ისმუხლი

Catalog

დღგ-ისმუხლი

დოკუმენტის VATArticle

 

 

 

VATRate

დღგ-ისგანაკვეთი

Catalog

დღგ-ის განაკვეთი

VATArticle მნიშვნელობის მიხედვით

 

VATPayableAccount

დღგ-ის ანგარიში

Account

 

 

VAT > 0

 

 

RevenueAccount

შემოსავლების ანგარიში

Account

 

 

დიახ

 

Waybill

ს/ზ

Boolean

 

false

 

 

 

RevenuesAndExpensesAnalytics

შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა

Catalog

შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: Items

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

Item

ნომენკლატურა

Catalog

ნომენკლატურა

 

დიახ

 

Unit

ერთ.

Catalog

ზომისერთეული

Item მნიშვნელობის მიხედვით

 

 

 

Quantity

რაოდენობა

Number (12/3)

 

1

 

Price

ფასი

Number (11/4)

 

1. Item მნიშვნელობის მიხედვით

2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით

ფასი არ არის დადგენილი და გამოსათვლელი ველები = 0

 

Discount

ფასდაკლება

Number (13/2)

 

Price, Amount, DiscountedPrice მნიშვნელობის მიხედვით

თუ * ყოველთვის 0

გამოსათვლელი ველები = 0

 

 

DiscountedPrice

ფასი ფასდაკლებით

Number (11/4)

 

Price, Amount, Discount მნიშვნელობის მიხედვით

 თუ * ყოველთვის Price

გამოსათვლელი ველები = 0

 

 

Amount

თანხა

Number (13/2)

 

Price, Discount, DiscountedPrice, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით

გამოსათვლელი ველები = 0

 

AccountNumber

აღრიცხვისანგარიში

Account

 

Item მნიშვნელობის მიხედვით

Item არის საქონელი

 

VATPayableAccount

დღგ-ის ანგარიში

Account

 

Item მნიშვნელობის მიხედვით

VAT > 0

 

 

IncomeAccount

შემოსავლების ანგარიში

Account

 

Item მნიშვნელობის მიხედვით

დიახ

 

 

ExpensesAccount

ხარჯების ანგარიში

Account

 

Item მნიშვნელობის მიხედვით

Item არის საქონელი

 

 

RevenuesAndExpensesAnalytics

შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა

Catalog

შემოსავალ-ხარჯების ანალიტიკა

 

 

 

 

 

 

 

 

მყიდველის შეკვეთა

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/SalesOrders

სერვისის აღწერა გენერირდება პროგრამიდან.

გაყიდვები > მყიდველის შეკვეთები > ვებ-სერვისების აღწერა;

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

uid

უნიკალური იდენტიფიკატორი

Guid

 

ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი

 

 

 

Date

თარიღი

Date

 

დიახ

 

Branch

ფილიალი

Catalog

ფილიალი

ძირითადი ფილიალი

დიახ

 

Department

დეპარტამენტი

Catalog

დეპარტამენტი

ძირითადი დეპარტამენტი

 

 

 

Client

მყიდველი

Catalog

მყიდველი

 

დიახ

 

Agreement

ხელშეკრულება

Catalog

მყიდველის ხელშეკრულება

Client მნიშვნელობის მიხედვით

 

AmountIncludesVAT

თანხაშეიცავსდღგ-ის

Boolean

true

 

PriceType

ფასისტიპი

Catalog

ფასისტიპი

1. Client მნიშვნელობის მიხედვით

2. ძირითადი ფასის ტიპი

 

Currency

ვალუტა

Catalog

ვალუტა

1. Client/Agreement მნიშვნელობის მიხედვით

2. აღრიცხვის ვალუტა

 

CurrencyRate

კურსი

Number (2/13)

მიმდინარე კურსი

 

Comments

კომენტარები

String (Indefinite)

 

 

Warehouse

საწყობი

Catalog

საწყობი

ძირითადი საწყობი

 

 

 

ComponentsReservation

მაკომპლექტებლების რეზერვირება

Boolean

 

true

 

 

 

AutomaticReservation

ავტომატური რეზერვირება

Boolean

 

true

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: Inventory

 

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

Production

პროდუქცია

Catalog

ნომენკლატურა

 

 

 

Item

ნომენკლატურა

Catalog

ნომენკლატურა

 

 

 

Quantity

რაოდენობა

Number (12/3)

 

1

 

 

 

Unit

ერთ.

Catalog

ზომისერთეული

Item მნიშვნელობის მიხედვით

 

 

Reserve

რეზერვი

Number (12/3)

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი: Items

 

 

 

 

Name

Description

Exchange type

Type

Default value

Required

 

Item

ნომენკლატურა

Catalog

ნომენკლატურა

 

დიახ

 

Unit

ერთ.

Catalog

ზომისერთეული

Item მნიშვნელობის მიხედვით

 

 

 

Quantity

რაოდენობა

Number (12/3)

 

1

 

Price

ფასი

Number (11/4)

 

1. Item მნიშვნელობის მიხედვით

2. Amount მნიშვნელობის მიხედვით

ფასი არ არის დადგენილი და გამოსათვლელი ველები = 0

 

Discount

ფასდაკლება

Number (13/2)

 

Price, Amount, DiscountedPrice მნიშვნელობის მიხედვით

თუ * ყოველთვის 0

გამოსათვლელი ველები = 0

 

 

DiscountedPrice

ფასი ფასდაკლებით

Number (11/4)

 

Price, Amount, Discount მნიშვნელობის მიხედვით

 თუ * ყოველთვის Price

გამოსათვლელი ველები = 0

 

 

Amount

თანხა

Number (13/2)

 

Price, Discount, DiscountedPrice, VATRate  მნიშვნელობის მიხედვით

გამოსათვლელი ველები = 0

 

VATRate

დღგ-ისგანაკვეთი

Catalog

დღგ-ის განაკვეთი

1. თუ VATType = „არ არის დღგ-ს გადამხდელი“, მაშინ „დღგ-ის გარეშე“

2. Item მნიშვნელობის მიხედვით

3. „ჩვეულებრივი“

 

 

 

Reserve

რეზერვი

Number (12/3)

 

0

 

 

 

Specification

სპეციფიკაცია

Catalog

 

სპეციფიკაცია

 

 

 

 

 

 

ფასები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, PriceType, Item.

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) დადგენილ ყველა არსებულ ფასს.

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ფასები.

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების ფასის ტიპის (PriceType) და ნომენკლატურის (Item) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა დადგენილი ფასის წასაკითხად გამოძახება ხდება:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices

კონკრეტული თარიღის, ფასის ტიპის და ნომენკლატურის ჭრილში ფასების წასაკითხად:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Prices?Date=""&PriceType=""&Item=""

არ დაბრუნდება ნომენკლატურები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში ფასი არაა დადგენილი.

შეზღუდვები:

დეფოლტად სერვისს წვდომა აქვს ყველა არსებულ ფასის ტიპზე დადგენილ ფასზე.

პროგრამაში შესაძლებელია წვდომის მინიჭება კონკრეტულ ფასის ტიპებზე დადგენილ ფასებზე.

ნებადართული ფასის ტიპების სიის შესავსებად და სანახავად, გახსენით:

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > ყველა ფასის ტიპი ნებადართულია

სიაში ფასის ტიპების დამატების შემდეგ, სერვისს წვდომა ექნება მხოლოდ სიაში არსებულ ფასის ტიპებზე დადგენილ ფასებზე.

პასუხები:

400 Invalid date format

404 Price type / Item not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

ნაშთები

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Item, Warehouse, Branch.

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე ნაშთებს.

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ნაშთები.

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების ნომენკლატურის (Item), საწყობის (Warehouse) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებული ნაშთის წასაკითხად გამოძახება ხდება:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks

კონკრეტული თარიღის, ნომენკლატურის, საწყობის და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Stocks?Date=""&Item=""&Warehouse=""&Branch=""

არ დაბრუნდება ნომენკლატურები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში ნაშთი არის 0.

შეზღუდვები:

დეფოლტად სერვისს წვდომა აქვს ყველა საწყობზე არსებულ ნაშთებზე.

პროგრამაში შესაძლებელია წვდომის მინიჭება კონკრეტული საწყობების ნაშთებზე.

ნებადართული საწყობების სიის შესავსებად და სანახავად, გახსენით:

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > ყველა საწყობი ნებადართულია

სიაში საწყობების დამატების შემდეგ, სერვისს წვდომა ექნება მხოლოდ სიაში არსებულ საწყობებზე არსებულ ნაშთებზე.

პასუხები:

400 Invalid date format

404 Item / Warehouse / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

მომწოდებლების დავალიანება

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Vendor, VendorAgreement, Branch.

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე დავალიანებებს.

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ყველა მომწოდებლის დავალიანება მომწოდებლის ხელშეკრულებების, ვალუტების, ფილიალების ჭრილში.

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების მომწოდებლის (Vendor), მომწოდებლის ხელშეკრულების (VendorAgreement) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებულიდავალიანების წასაკითხად გამოძახება ხდება:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances

კონკრეტული თარიღის, მომწოდებლის, მომწოდებლის ხელშეკრულებისა და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/VendorsBalances?Date=""&Vendor=""&VendorAgreement=""&Branch=""

არ დაბრუნდება მომწოდებლები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში დავალიანება არის 0.

პასუხები:

400 Invalid date format

404Vendor / VendorAgreement / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

მყიდველების დავალიანება

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances

 • წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

არასავალდებულო პარამეტრები: Date, Client, ClientAgreement, Branch.

სერვისი აბრუნებს კონკრეტული თარიღისთვის (Date) არსებულ მიმდინარე დავალიანებებს.

პარამეტრების გადაცემის გარეშე, დაბრუნდება მიმდინარე თარიღისთვის არსებული ყველა მყიდველის დავალიანება მყიდველის ხელშეკრულებების, ვალუტების, ფილიალების ჭრილში.

პარამეტრებით შესაძლებელია მონაცემების მყიდველის (Client), მყიდველის ხელშეკრულების (ClientAgreement) და ფილიალის (Branch) ჭრილში გაფილტვრა. ობიექტების იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპების მიხედვით. ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

ერთდროულად შესაძლებელია როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ფილტრის გამოყენება.

მაგალითად, მიმდინარე თარიღისთვის ყველა არსებულიდავალიანების წასაკითხად გამოძახება ხდება:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances

კონკრეტული თარიღის, მყიდველის, მყიდველის ხელშეკრულებისა და ფილიალის ჭრილში ნაშთების წასაკითხად:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsBalances?Date=""&Client=""&ClientAgreement=""&Branch=""

არ დაბრუნდება მყიდველები, თუ გადაცემული პარამეტრების ჭრილში დავალიანება არის 0.

პასუხები:

400 Invalid date format

404Client / ClientAgreement / Branch not found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

 

 

 

 

 

 

ვებ-სერვისების აღწერა პროგრამაში

ცნობარები

სერვისის აღწერის დაგენერირება ხდება პროგრამაში, ნებისმიერი ცნობარისთვის.

მაგალითად, მყიდველებისთვის:

 • ვირჩევთ ჩანართს „გაყიდვები“
 • საცნობარო ინფორმაციიდან ცნობარს „მყიდველები“
 • მყიდველების სიის ფორმაზე - „ვებ-სერვისების აღწერა“

 

 

მყიდველების სიის ფორმა:

 

 

 

 

გენერირდება პარამეტრების აღწერის ცხრილი (Description) და JSON კოდის სტრუქტურა:

Ø  ხელშეკრულებები

ვხსნით აღწერას შესაბამისად მყიდველების / მომწოდებლებისთვის, და ცნობარის ჩამონათვალში ვირჩევთ შესაბამის მნიშვნელობას:

 

 

 

მეთოდები

·       დამატება (Create) - POST მეთოდით.

გამოიყენება მხოლოდ ახალი ობიექტებისთვის.

აუცილებელია ყველა თვისების გადმოცემა. (რომელიც არ გადმოიცემა, შეივსება დეფოლტ შევსებებით, ან დარჩება ცარიელი).

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში უკვე არსებობს ობიექტი, დაბრუნდება შეცდომა.

ახალ ობიექტს მიენიჭება ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი, ან გადმოცემული uid.

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის დამატება.

პასუხები (Responses):

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

409 Already exists (ობიექტი უკვე არსებობს.)

201 Created (ობიექტი წარმატებითშეიქმნა/გატარდა.)

Location: შექმნილი ობიექტის ლინკი. აბრუნებს მის მონაცემებს, GET მეთოდის არსებობის შემთხვევაში.

·       განახლება/დამატება (Update/Create) - PUT მეთოდით.

შესაძლებელია განახლდეს არსებული ობიექტები ან შეიქმნას ახალი.

აუცილებელია ყველა თვისების გადმოცემა. (რომელიც არ გადმოიცემა, შეივსება დეფოლტ შევსებებით, ან გასუფთავდება/დარჩება ცარიელი).

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში ვერ მოიძებნა ობიექტი, შეიქმნება ახალი. (ახალ ობიექტს მიენიჭება ახალი უნიკალური იდენტიფიკატორი, ან გადმოცემული uid.)

ცხრილების არსებობის დროს, უნდა გადმოიცეს მხოლოდ ის ცხრილი, რომლის დამატებაც საჭიროა. ცარიელი თვისებების გადმოცემის შემთხვევაში, დაემატება ცარიელი სტრიქონი.

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის დამატება / ცვლილება.

* ახლის შექმნისთვის სასურველია POST მეთოდის გამოყენება.

პასუხები (Responses):

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

400 Not posted. Required fields are empty (შესავსებია აუცილებელი ველები.)

400 Not posted (ვერ მოხერხდა დოკუმენტის გატარება. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

404 Template not found (ვერ მოხერხდა შაბლონის მოძებნა.)

200 OK (ცნობარი/დოკუმენტი წარმატებითგანახლდა/გატარდა.)

201 Created (ცნობარი/დოკუმენტი წარმატებით შეიქმნა/გატარდა.)

Location: შექმნილი ობიექტის ლინკი. აბრუნებს მის მონაცემებს, GET მეთოდის არსებობის შემთხვევაში.

·       მოდიფიცირება (Modify) - PATCH მეთოდით.

გამოიყენება მხოლოდ არსებული ობიექტებისთვის.

შესაძლებელია მხოლოდ იმ თვისებების გადმოცემა, რომელთა განახლებაც არის საჭირო. (რომელიც არ გადმოიცემა, არ შეიცვლება).

ობიექტის იდენტიფიცირება ხდება აწყობების მიხედვით. თუ ბაზაში ვერ მოიძებნა ობიექტი, დაბრუნდება შეცდომა.

* გამოიყენება მხოლოდ ერთი ობიექტისთვის. კოლექციის გადაცემის შემთხვევაში, მოხდება მხოლოდ პირველი ობიექტის ცვლილება.

პასუხები (Responses):

400 Bad Request (ვერ მოხერხდა JSON-ის წაკითხვა. მაგ. სინტაქსური შეცდომა.)

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

400 Not saved (ვერ მოხერხდა ობიექტის ჩაწერა. დეტალური ინფორმაცია - ტექსტში.)

404 Unknown parameter (გადმოცემულია უცნობი პარამეტრი.)

404 Not Found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK (ობიექტი წარმატებითგანახლდა.)

·       წაკითხვა (Read) - GET მეთოდით.

გამოიყენება არსებული ობიექტების წასაკითხად.

შესაძლებელია ერთი ან რამდენიმე ობიექტის, ან მთლიანი კოლექციის მიღება.

მეთოდი აბრუნებს JSON კოდს, ან შესაბამის პასუხს.

მთლიანი კოლექციის წასაკითხად, გამოძახება ხდება იგივე ფორმატით.

მაგალითად, მყიდველებისთვის:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients

კოლექციის პაკეტის წასაკითხად, საჭიროა პარამეტრად გადმოიცეს პაკეტის ნომერი და პაკეტის ზომა.

მაგალითად, მესამე ოცეული ნომენკლატურის წასაკითხად, მისამართი იქნება:

ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Items?Pack=3&PackSize=20

PackSize-ის არ გადმოცემის შემთხვევაში სტანდარტულად პაკეტის ზომა განისაზღვრება 1000-ით.

ერთი ობიექტის წასაკითხად, საჭიროა პარამეტრად გადმოიცეს ძებნის ტიპი და მნიშვნელობა.

კონკრეტული ობიექტისთვის შესაძლებელია შესაბამისი ძებნის ტიპის შესაძლო მნიშვნელობებიდან ნებისმიერის გადმოცემა.

მაგალითად, მყიდველის წასაკითხად, რომლის ს/ნ არის „01234567890“, მისამართი იქნება:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/Clients?ID=01234567890

ძებნის ტიპების ნახვა შესაძლებელია აწყობებში.

! მნიშვნელოვანი

* მყიდველის/მომწოდებლის ხელშეკრულებების წასაკითხად, ჩამოთვლილი პარამეტრების გარდა, შესაძლებელია მფლობელის (Owner) გადმოცემა. ფორმატით:

<ServerIPaddress>/Balance_Exchange/hs/Exchange/ClientsAgreements?Owner=01234567890

მფლობელის იდენტიფიცირება მოხდება, შესაბამისად, მყიდველის/ მომწოდებლისთვის აწყობებში მითითებული ძებნის ტიპით.

პასუხები (Responses):

404 Unknown parameter (გადმოცემულია უცნობი პარამეტრი.)

400 Invalid uid (გადმოცემულია არასწორი იდენტიფიკატორი.)

404 Not Found (ვერ მოიძებნა ობიექტი.)

200 OK

 

 

 

 

ძებნის აწყობები

ძებნის აწყობების სანახავად და შესაცვლელად, უნდა გახსნათ:

ადმინისტრირება > მონაცემების სინქრონიზაციის აწყობები > WS გაცვლის ძებნის აწყობები

 

ძებნის ტიპის არჩევა შესაძლებელია მხოლოდ ჩამოთვლილი ობიექტებისთვის.

არჩეული პარამეტრებით იდენტიფიცირება მოხდება ობიექტების დამატების, განახლების, წაკითხვის დროს. (დანარჩენებისთვის იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით).

მაგ. მყიდველების იდენტიფიცირებისთვის შესაძლოა ჩამოთვლილი 3 ტიპიდან ერთ-ერთის არჩევა:

იმისთვის, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს სასურველი ველით, საჭიროა ძებნის ტიპში აირჩიოთ ის და ჩაწეროთ. შედეგად, მყიდველის დასარედაქტირებლად, ან დოკუმენტში მის ასარჩევად, Client ველში უნდა გადმოსცეთ არჩეული ძებნის ტიპის შესაბამისი მონაცემი, რომლითაც მოხდება ობიექტის ძებნა.

 

 

 

Guid უნიკალური იდენტიფიკატორების გენერირება

Guid-ების დაგენერირება პროგრამაში არსებული ობიექტებისთვის, შესაძლებელია პროგრამაში, შესაბამისი გაცვლის ობიექტის (ცნობარის / დოკუმენტის) სიის ფორმიდან.

მაგალითად, მყიდველებისთვის ვალუტის შესავსებად EUR მნიშვნელობით, უნდა დავაგენერიროთ EUR ვალუტის Guid:

 • ვირჩევთ ჩანართს „გაყიდვები“
 • საცნობარო ინფორმაციიდან ცნობარს „მყიდველები“
 • მყიდველების ფორმაზე - „ვებ-სერვისების აღწერა“
 • ჩანართი „Guid გენერატორი“
 • დამატება > შერჩევა > ვალუტა > EUR
 • Guid სვეტში დაგენერირდება უნიკალური იდენტიფიკატორი

 

დეფოლტ შევსებები

დეფოლტ ანგარიში

ანგარიშები, რომლებიც შევსებულია საწყის აწყობებში, „ანგარიშები ავტომატური შევსებისთვის“ ჩანართზე.

აღრიცხვის ვალუტა

საწყის აწყობებში, ვალუტების ჩანართზე შევსებული „ძირითადი ფუნქციონალური ვალუტა“.

ძირითადი დარიცხვის ტიპი

შესაბამისი დასახელების მქონე კონსტანტის მნიშვნელობა. (დეფოლტად ივსება „ხელფასი“-თ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.)

ძირითადი ფასის ტიპი

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადიფასისტიპი.

ძირითადი დეპარტამენტი

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი დეპარტამენტი.

ძირითადი ფილიალი

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი ფილიალი.

ძირითადი საწყობი

მომხმარებლისაწყობებშიმითითებულიძირითადი საწყობი.

მიმდინარე კურსი

ობიექტის თარიღის მიხედვით, მიმდინარე კურსი ობიექტის ვალუტისთვის.

 

 

ტიპების აღწერა

Number  - რიცხვი, მაქსიმალური სიგრძე ფორმატით (Int / Fraction). მთელი რიცხვის გადმოცემის დროს, მაქსიმალური იქნება მთელის და წილადის ჯამური სიგრძე (Int + Fraction).

String - სტრიქონი, მითითებულია მაქსიმალური სიგრძე.

Boolean - ლოგიკური, სტანდარტული JSON ფორმატი: 'true' / 'false', 1 / 0.

Date - თარიღი, სტანდარტული JSON ფორმატი. მაგ: 'yyyy'-'MM'-'dd'T'HH':'mm':'ss'

Catalog - ცნობარი

იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით (Guid-ის გენერირება) ან დამოკიდებულია აწყობებზე.

Document - დოკუმენტი

იდენტიფიცირება ხდება Guid უნიკალური იდენტიფიკატორით.  (Guid-ის გენერირება)

Account - ანგარიშთა გეგმა

იდენტიფიცირება ხდება ანგარიშის კოდით. (სტრიქონის ტიპის.)

List - ჩამონათვალი

იდენტიფიცირება ხდება ტექსტური მნიშვნელობით ჩამონათვალიდან. (ჩამონათვალების მნიშვნელობები)

Analytics - ანალიტიკები

დამოკიდებულია ანგარიშზე, რომლის ანალიტიკასაც ავსებთ. (მითითებულია Type-ში.) შესაძლებელია შესაბამისი ტიპის მნიშვნელობის გადმოცემა, შესაბამისი წესით.

Guid - უნიკალური იდენტიფიკატორი

ფორმატი: xxxxxxxx-xxxx-Mxxx-Nxxx-xxxxxxxxxxxx

 

 

List - ჩამონათვალი

სამართლებრივი ფორმები

ინდივიდუალური მეწარმე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

ფიზიკური პირი

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

სააქციო საზოგადოება

კომანდიტური საზოგადოება

კოოპერატივი

არაკომერციული იურიდიული პირი

უცხოური საწარმოს ფილიალი

უცხოური საწარმო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სახელმწიფო ორგანო

არარეზიდენტი ფიზიკური პირი

დღგ-ით დაბეგვრის ტიპები

დღგ-ის გადამხდელი

არ არის დღგ-ს გადამხდელი

იმპორტი

უკუდაბეგვრის დღგ

ექსპორტი

დიპლომატი

ნომენკლატურების შესაბამისობა

არტიკულის მიხედვით

დასახელებების მიხედვით

სზ შესაბამისობის კონტროლის ტიპი

არ გაკონტროლდეს

პოზიციების მიხედვით

საერთო თანხის მიხედვით

 

ავტომატური

 

ფიზიკური პირის სქესი

მდედრობითი

მამრობითი

თანამშრომლების მდგომარეობა

მიღებულია სამუშაოზე

გათავისუფლებული

ლიზინგის მდგომარეობა

გაცემულია

მიღებულია

არ არსებობს

 

ძირითადი საშუალების სტატუსები

არ არის აქტიური

აქტიური

ჩამოწერილი

 

ძირითადი საშუალებების საკუთრების ფორმები

საკუთარი

იჯარით

ლიზინგი

 

სხვა

 

ამორტიზაციის დარიცხვის მეთოდები

წრფივი

საგადასახადო

არ ერიცხება

 

ნომენკლატურის ტიპები

საქონელი

მომსახურება

სამუშაო

 

შესყიდვის ოპერაციის ტიპები

შესყიდვა მომწოდებლისგან

შესყიდვა იმპორტით

შესყიდვა ანგარიშვალდებული პირის მიერ