რეპორტინგი

ფინანსური და მენეჯერული რეპორტები ერთი კლიკით

რეპორტინგი

ფინანსური და მენეჯერული რეპორტები ერთი კლიკით

მინი ERP-ის სტილის რეპორტინგ სისტემა

ბალანსში შესაძლებელია როგორც წმინდა ფინანსური რეპორტების მიღება, ისე ყოველდღიური საქმიანობის დეტალური რეპორტინგი

 • ყველა რეპორტის გენერირება შესძლებელია ნებისმიერი პერიოდის ჭრილში 1 კლიკით
 • ყველა რეპორტი არსებობს როგორც ინგლისურ ისე რუსულ ენაზე
 • რეპორტები ხელმისაწვდომია ქლაუდზე - დედამიწის ნებისმიერ წერტილში
 • გარდა მზა რეპორტებისა მომხმარებელს შეუძლია თავად ააწყოს ახალი რერპოტი და მასში გამოიტანის ის მონაცემები, რომლებიც მისთვის მნიშვნელოვანია

 

ფინანსური რეპორტინგი

ბალანსი სღულად შეესაბამება ქართულ საგადასახაოდ სისტემას - სახელმწიფო აუდიტისთვის წარსადგენი ყველა ფინანსური ანგარუშგება მოცემულია ზუსტად იმ ფორმით, რაც საგადასახადოს სჭირდება:

 • მოგება-ზარალი
 • cashflow
 • ბალანსი

თუ პროგრამაში ყველა პროცესი სწორად არის აღრიცხული, დასრულებული ანგარიშგებების მისაღებად მხოლოდ ერთი click-ია საჭირო.

დავალიანების რეპორტინგი

ბალანსში გვაქვს დავალიანების რეპორტინგი, რომელშიც წიანსწარ გაწერილია ყველა მყიდველის ვალდბეულებების გრაფიკი - სრული ვალდებულება, გადახდის თარიღები, უკვე დაფარული და დარჩენილი ვალდებულება.

რეპორტი წითლად მონიშნავს ყველა მყიდველის გადახდას რომელიც დაგვიანებულია ან სრულად არ არის დაფარული.

შესყიდვები და გაყიდვების რეპორტები

შესყიდვებისთვის:

 • შესყიდვები დინამიკა - დღის ჭრილში
 • ყოველდღიური მოგების ანალიზიფასების კონტროლის რეპორტი (მიღებული ზედნადებების მიხედვით)
 • დამატებითი ხარჯების უწყისი
 • მომწოდებლებტან ურთიერთვალდებულების შედარების დოკუმენტი
 • მომწოდებლებთან დავალიანების დინამიკა
 • შესყიდული დღგ-ს ანალიზი

 

 

საწყობის რეპორტები

ბალანსში შექმილია სწყობსი სრულყოკფილი მოდულლი რომლის საშუალებიტაც ყოველდღიურად არის შესაძლებელი  თიტეულ საწყობში ნაშთების შევსების, გადაადგილების, ხარჯვა-გაყიდვისა და ჩამოწერის კონტროლი:

 • საწყობის ღირებულებითი შეფასება
 • ნაშთები საწყობის მიხედვით
 • მარაგების გადაადგილების შეკვეთები და ანგარიშგება
 • უარყოფითი ნაშთების კონტროლი
 • მინიმალური ნაშთების რეპორტი
 • საქონლის თვითღირებულება სერიების მიხედვით

წარმოების და მშენებლობის რეპორტინგი

ბალანსი ითვლის ზუსტ თვვუთღურებულებას და რეპოტრბში გაჩვენებთ საქმიანობის ეტაპებს:

 • მზა პროდუქციის თვითღირებულების ანალიზი
 • წარმოების ხარჯების ანალიზი
 • ღურებულებითი უწყისი საქონლის მიხედვით
 • გეგმა-ფაქტის ანალიზი მშენებლობისთვის
 • დამატებითი ხარჯების უწყის და წარმოებულ პროდუქციაზე განაწილება

 

მარტივი დეკლარირება

იმისთვის რომ 15 რიცხვი იყოს ერთი ჩვეულებრივი დღე, ბალნასში ანგარიშგებები შევქმენით, რომელიც დეკლარირესბითვის მზა ინფორმაციას იძლევა.

 • დღგ-ს დეკლარაციისთვის დარიცხული დღგ-ის ანალიზი და ჩასათვლელი დღგ-ს ანალიზი
 • საშემოსავლოს დეკლარაციისთვის განალებული დანართი "ა" და  საპენსიო დეკლარაცი
 • ქონების გადასახადის დეკლარაციისთვის ძირითადი საშუალებების უწყისი, ძირითადი საშუალებები დაჯგუფებულია დეკლარაციაში არსებული კატეგორიების მიხედვით

ბალანსში მზადაა მე-3 კატეგორიის კომპანიებისთვის სავალდებულო ფინანსური ანგარიშგებების ფორმაც.